Όροι Διαγωνισμού

Η Ειρήνη Ζεβελάκη νόμιμος κάτοχος της ιστοσελίδας www.paxxi.gr διοργανώνει προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό μέσω των ιστοσελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.instagram.com/paxxigr/

(στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους:

 

1.     Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης του Facebook ή του Instagram, την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου και ασφαλείας αυτών και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Facebook και του Instagram σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους (Facebook,Instagram) της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τους «Διοργανωτέςς» ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

2. Διάρκεια

Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 και λήγει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα ληφθούν εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων. Οι «Διοργανωτές» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια είτε στο Facebook είτε στο Instagram ή και στα δύο με μια συμμετοχή στο καθένα. Πιο συγκεκριμένα:

Για τη συμμετοχή μέσω Facebook κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

  Να κάνει «Mου αρέσει» (Like) και δημόσια κοινοποίηση στη δημοσίευση του διαγώνισμού.

Για τη συμμετοχή μέσω Instagram κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

α) Να έχει κάνει Like και tag 2 φίλους στο instagram

Τα σχόλια /απαντήσεις δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο ή να περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή να δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή να αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή να είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετοχές θα ελεγχτούν και εγκριθούν ως προς το περιεχόμενό τους από την ομάδα διαχείρισης περιεχομένου της προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να θεωρηθούν ως έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό και να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Οι συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στους «Διοργανωτές» για την προβολή της προωθητικής ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, της «Δωροθέτιδας» και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε καταστήματα, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Oι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειες. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειες, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Instagram, Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στους «Διοργανωτές» απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού. Οι νικητές συναινούν να χορηγήσουν στους ‘Διοργανωτές» μετά την κλήρωση τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων καθώς και για τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των «Διοργανωτών», εφόσον το επιθυμούν. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια μόνο συμμετοχή.

 

4. Δώρο

·        Το δώρο που προσφέρονται είναι (3) κουζίνες Barbie (2 στο Facebook και 1 στο instagram. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/α ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «Διοργανωτών», η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των «Διοργανωτών» παύει να υφίσταται.

 

5. Κλήρωση – Νικητής

5.1. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στην έδρα  της «Διοργανώτριας» και με επιμέλεια αυτής, κατόπιν συλλογής όλων των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων αριθμών που αντιστοιχούν σε συμμετοχές (ηλεκτρονική κλήρωση). Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 στην σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PaxxiGR/  και https://www.instagram.com/paxxigr/ . Ο νικητής θα ενημερωθεί  για την ανάδειξή του, τόσο από τις ως άνω ανακοινώσεις όσο και με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο αντίστοιχο μέσο ή με απάντηση στο σχόλιό του. Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχων, το όνομα του οποίου έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο, και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6 και εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, και πάλι με την προαναφερθείσα διαδικασία και ούτω καθεξής.

5.2. Σε κάθε περίπτωση η ανάδειξη οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου. Η «Διοργανώτρια» σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

 

6. Παραλαβή Δώρου

Ο νικητής αφού ταυτοποιηθεί και δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του θα παραλάβει το δώρο του κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια

 

 

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

9. Τροποποίηση Όρων

Οι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τo δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω των σελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.instagram.com/paxxigr/

 

10. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τους «Διοργανωτές» έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10.2. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

10.5. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.6. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook και instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook και instagram.

 

11. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα www.paxxi.gr

 

LONDON - VLOG

 

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, ταξιδέψαμε οικογενειακώς στο Λονδίνο, που μένει ο αδερφός μου με την οικογένεια του, για να τους δούμε.

Άκουσε το PODCAST: 
- http://bit.ly/2pUajcy

ΟΙ ΑΠΕΞΩ:
FB:  https://www.facebook.com/OiApexo/
YT:  https://bit.ly/2H3Pkia
IN:   https://bit.ly/2HwoNJV

 

Unboxing -
Άνοιγμα πακέτων

Το βίντεο αυτό είναι διαφορετικό, έγινε στις 9/1 live στο facebook.

Αφήστε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου περιεχομένου βίντεο (όπως το σημερινό) κι αν θεωρείτε ότι σας βολεύει η ώρα αυτή να το παρακολουθείτε live στο Facebook.


Τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
* At My Table/Nigella Lawson  http://amzn.to/2AL8wtd
* 5 Ingredients/Jamie Oliver  http://amzn.to/2mcSymr
* Tanya's Christmas/Tanya Burr  http://amzn.to/2DbVQhD

 

Μοναστηριακή κουζίνα στη Μονή Τοπλού

 

Ένα διήμερο στην Ανατολική Κρήτη σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων στη μοναστηριακή κουζίνα, με αφορμή τη νίκη της Κωνσταντίνας Βούλγαρη – Κοντεσοπούλου για τις Χώρες της Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ στον τοπικό διαγωνισμό S.Pellegrino Young Chef 2018. Η Κωνσταντίνα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο το 2018.

Αν και τέλος Οκτωβρίου η Κρήτη ακόμα ήταν καλοκαιρινή. Η διαδρομή μέχρι την Ιεράπετρα πρώτο σταθμό, ήταν εύκολη με ηλιόλουστα τοπία και η θάλασσα λάδι μας υπενθυμίζει ότι το νησί βρίσκεται ακόμα σε ζεστή διάθεση.

Φτάνοντας στο Coriva Beach Hotel & Aroma Creta στο Κουτσουνάρι,  κατευθυνόμαστε αμέσως στο εστιατόριο Pealagos Sea Side του ξενοδοχείου, για να απολαύσουμε ένα light lunch. Με θέα το απέραντο γαλάζιο και την παραλία που ακόμα έχει λουόμενους, ξεκινάμε το γεύμα μας.

 

Πολύχρωμα καρότα με νεροκάρδαμο, κόκκινη ρόκα, αβοκάντο και Κρητικά τυριά σε καύκαλο χαρουπιού

Πολύχρωμα καρότα με νεροκάρδαμο, κόκκινη ρόκα, αβοκάντο και Κρητικά τυριά σε καύκαλο χαρουπιού

Baquetina με ηλιόσπορο, δροσερή σαλάτα αβοκάντο, πιπεριές και μανούρι

Baquetina με ηλιόσπορο, δροσερή σαλάτα αβοκάντο, πιπεριές και μανούρι

Τελειώνοντας τακτοποιούμαστε σύντομα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Ιερά Μονή Ακρωτηριανής Τοπλού Σητείας σε μια φιδίσια διαδρομή από εκείνες που φημίζεται η Κρήτη όταν αφήσεις τον βόριο άξονα. Το τοπίο τραχύ, όμως ο γλυκός καιρός, το μαλακώνει κι αυτό, ενώ το φως της δύσης τα κάνει όλα τα παίρνουν κόκκινο χρώμα.

 

Τα ψωμιά έτοιμα για φουρνάρισμα με τον σεφ Μιχάλη Χάσικο

Τα ψωμιά έτοιμα για φουρνάρισμα με τον σεφ Μιχάλη Χάσικο

Βελανιδόψωμα, χαρουπόψωμα, πατατόπψωμα

Βελανιδόψωμα, χαρουπόψωμα, πατατόπψωμα

 

Φτάνοντας μας καλωσορίζουν όλοι και παρακολουθούμε τα ψωμιά που είναι έτοιμα για το φούρνο. Έχουν ετοιμαστεί βελανιδόψωμο, χαρουπόψωμό και πατατόψωμο που θα συνοδεύουνε το δείπνο που θα ακολουθήσει. Κατευθυνόμαστε στο εσωτερικό της μονής που θυμίζει φρούριο και ο Ηγούμενος μας κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και ξενάγηση στο μουσείο της Μονής. Η Μονή Τοπλού παράγει πολλά προϊόντα και επισκεπτόμαστε το οινοποιείο για μια μικρή γευσιγνωσία σε 4 από τα κρασιά παραγωγής της.

 

Με την chef Κωνσταντίνας Βούλγαρη – Κοντεσοπούλου 

Με την chef Κωνσταντίνας Βούλγαρη – Κοντεσοπούλου 

Στο οινοποιείο της Μονής 

Στο οινοποιείο της Μονής 

 

Αφού πια έχει νυχτώσει πηγαίνουμε στην κεντρική αίθουσα για το δείπνο που αποτελεί και το σκοπό της επίσκεψης μας. Με το που ανοίγουν οι πόρτες το θέαμα είναι εντυπωσιακό, μοναστηριακά μακριά τραπέζια, εκκλησιαστικοί πολυέλαιοι και αγιογραφίες δίνουν έναν αέρα πολυτέλειας στο μοναστήρι. Η διακόσμηση των τραπεζίων με απλά υλικά, λινάτσα, κλαδιά ελιάς και ένα κλωνάρι δεντολίβανο στο σημείο που αναγράφονται τα ονόματα των θέσεων.

 

Δαμασκινοελιές / Ελαιόλαδο / Θαλασσινό Αλάτι / Κρητικά βότανα

Δαμασκινοελιές / Ελαιόλαδο / Θαλασσινό Αλάτι / Κρητικά βότανα

 

Η σεφ μας λέει λίγα λόγια για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την έμπνευση που κρύβεται γύρω από το πιάτο «Ελλήνων Γεύσεις» που δημιούργησε. Ακολούθησε αρχές της μοναστηριακής κουζίνας δηλαδή απλά και υγιεινά υλικά, πολλά από αυτά τα καλλιεργούν οι μοναχοί, δίνοντας όμως ένα εύγευστο και ευφάνταστο αποτέλεσμα με αυτά. Μέντορας της στο ταξίδι αυτό, είναι ο σεφ Νίκος Ρούσσος, με την υποστήριξη του οποίου συνεχίζει για τον τελικό στο Μιλάνο.

 

Το δείπνο στη μονή

Το δείπνο στη μονή

Το βραβευμένο πιάτο Sigmature dish S.Pellegrino Young Chef 2018 "Ελλήνων γεύσεις"

Το βραβευμένο πιάτο Sigmature dish S.Pellegrino Young Chef 2018 "Ελλήνων γεύσεις"

 

Το δείπνο περιλαμβάνει 8 πιάτα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα κρασιά το κάθε ένα. Στο τέλος το επιδόρπιο καταλήγει με ρακή της Μονής και τελειώνουμε με ένα Nespresso που είναι απαραίτητο.
Όλα τα μενού τα είχε επιμεληθεί η βραβευμένη Κωνσταντίνα και στο δείπνο δοκιμάσαμε το πιάτο με το οποίο διαγωνίστηκε στο Τελ Αβίβ, το «Ελλήνων Γεύσεις». Τα πιάτα συνόδευαν το ελαφρώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό S. Pellegrino από τις Ιταλικές Άλπεις και το βελούδινο, μη ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό της Τοσκάνης Aqua Panna.

 

 Ο γλύπτης Μιχάλης Βουζουνεράκης με τη σεφ Κων/να Βούλγαρη – Κοντεσοπούλου

 Ο γλύπτης Μιχάλης Βουζουνεράκης με τη σεφ Κων/να Βούλγαρη – Κοντεσοπούλου

Πίτα χαρουπιού με κρητικά αρωματικά & χόρτα

Πίτα χαρουπιού με κρητικά αρωματικά & χόρτα

Μυζηθρόπιτες με σάλτσα φρέσκου σύκου

Μυζηθρόπιτες με σάλτσα φρέσκου σύκου

 

Την επόμενη μέρα όλοι ξυπνήσαμε αργά, βρεθήκαμε στο εστιατόριο και με θέα το Λυβικό πέλαγος απολαύσαμε ένα ατελείωτο brunch με Κρητικές γεύσεις. Εκεί έγινε και παρουσίαση του γλύπτη Μιχάλη Βουζουνεράκη για το πάντρεμα της τέχνης με τη γαστρονομία «Μήτηρ απάντων γαία και κοινή τροφός».

Μεσημεράκι και κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην Ιεράπετρα για μια ρακή. Στο δρόμο μια στάση στου Καραλάκη, μια φάρμα βιολογικής καλλιέργειας με προϊόντα νέα και παλιά σε μια οικογενειακή επιχείρηση.

 

Στάση στην Ιεράπετρα για ρακή και μεζέδες

Στάση στην Ιεράπετρα για ρακή και μεζέδες

Μελιτζανάκι - Βιολογική Φάρμα Καραλάκη

Μελιτζανάκι - Βιολογική Φάρμα Καραλάκη

 

Ο καιρός άρχισε να αγριεύει στο δρόμο του γυρισμού, ανεβαίνοντας στην Νεάπολη για να επισκεφτούμε στην Ιερά Μονή Κρεμαστών, με θέα στα βουνά. Οι λιγοστές καλόγριες μας ξενάγησαν και μαζί με τη σεφ είχαν ετοιμάσει παραδοσιακά γλυκά και ροφήματα.

 

 Ιερά Μονή Κρεμαστών

 Ιερά Μονή Κρεμαστών

Παραδοσιακά γλυκά

Παραδοσιακά γλυκά

 

Βράδυ πια φτάσαμε στο Ηράκλειο. Ελπίζω να ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μας στην ανατολική Κρήτη και γευτήκατε κάποια από τα πιάτα μας. 

 

* Το βίντεο και η ανάρτηση δεν είναι χορηγούμενα.


Amsterdam - VLOG

Το οικογενειακό μας ταξίδι στην Ολλανδία.

Πολλά γλυκά, πολλά τυριά, νέες εικόνες και η εξάχρονη Ναταλία που αν και κουράστηκε αρκετά από την πεζοπορία, άντεξε!

Ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς γιατί τα ταξίδια είναι μαγικά, μας μαθαίνουν πολλά και ανοίγουν τους ορίζοντες του μυαλού μας. 

 


Όροι Διαγωνισμού Bosch – “3 Χρόνια Paxxi ”

Η Ειρήνη Ζεβελάκη νόμιμος κάτοχος της ιστοσελίδας www.paxxi.gr κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης (ΤΚ 71500) με ΑΦΜ 064266386 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (εφεξής <<PAXXI>> ή <<Διοργανώτρια>>), σε συνεργασία με την εταιρεία «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.» με έδρα τη Κηφισιά Αττικής, 17ο χμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και Ποταμού 20, με ΑΦΜ 094011898 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής «BSH» ή «Δωροθέτης»), η οποία και θα προσφέρει το κατωτέρω αναφερόμενο δώρο του Διαγωνισμού – Κλήρωσης και από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Διοργανωτές», διοργανώνουν προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό μέσω των ιστοσελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.youtube.com/c/paxxi

(στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους:

 

1.     Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής η Διοργανώτρια  και οι εργαζόμενοι της Δωροθέτιδος εταιρείας «BSH» και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο YouTube ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης του Facebook ή του YouTube, την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου και ασφαλείας αυτών και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Facebook και του YouTube σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους (Facebook,YouTube) της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τους «Διοργανωτέςς» ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

2. Διάρκεια

Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 και λήγει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 23:59. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα ληφθούν εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων. Οι «Διοργανωτές» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια είτε στο Facebook είτε στο YouTube ή και στα δύο με μια συμμετοχή στο καθένα. Πιο συγκεκριμένα:

Για τη συμμετοχή μέσω Facebook κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

α.  Να κάνει «Mου αρέσει» (Like) στη σελίδα του Paxxi (http://www.facebook.com/PaxxiGR β. Να αφήσει «Σχόλιο» (Comment) κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, αναφέροντας μια συνταγή που θέλει να παρουσιαστεί στο Paxxi.

Για τη συμμετοχή μέσω YouTube κάθε ενδιαφερόμενος καλείται:

α) Να έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι του Paxxi (http://www.youtube.com/c/paxxi ).

β) Να αφήσει «Σχόλιο» (Comment) κάτω από το βίντεο του διαγωνισμού, αναφέροντας μια συνταγή που θέλει να παρουσιαστεί στο Paxxi.

Τα σχόλια /απαντήσεις δεν πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο ή να περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή να δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή να αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή να είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετοχές θα ελεγχτούν και εγκριθούν ως προς το περιεχόμενό τους από την ομάδα διαχείρισης περιεχομένου της προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να θεωρηθούν ως έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό και να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Οι συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στους «Διοργανωτές» για την προβολή της προωθητικής ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, της «Δωροθέτιδας» και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε καταστήματα, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Oι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειες. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειες, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω YouTube, Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στους «Διοργανωτές» απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού. Οι νικητές συναινούν να χορηγήσουν στους ‘Διοργανωτές» μετά την κλήρωση τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων καθώς και για τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των «Διοργανωτών», εφόσον το επιθυμούν. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια μόνο συμμετοχή.

 

4. Δώρο

·        Το δώρο που προσφέρει η Δωροθέτης εταιρεία είναι (1) Συσκευή Ανάδευσης MMB M7G3M μάρκας BOSCH. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια και προσφέρει ο Δωροθέτης στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/α ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «Διοργανωτών», η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των «Διοργανωτών» παύει να υφίσταται.

 

5. Κλήρωση – Νικητής

5.1. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00, στην έδρα  της «Διοργανώτριας» (Γούρνες Τεμένους Ηρακλείου) και με επιμέλεια αυτής, κατόπιν συλλογής όλων των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων αριθμών που αντιστοιχούν σε συμμετοχές (ηλεκτρονική κλήρωση). Από την ανωτέρω κλήρωση, θα αναδειχτούν: ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες (α΄ επιλαχών, β’ επιλαχών) κατά τη σειρά ανάδειξής τους), σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του. Το όνομα του νικητή και των επιλαχόντων θα αναρτηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στην σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PaxxiGR/   με νέο postενώ στο YouTube στο κανάλι του PAXXI https://www.youtube.com/c/paxxi στο κουτί πληροφοριών κάτω από το βίντεο του διαγωνισμού. Ο νικητής θα ενημερωθεί  για την ανάδειξή του, τόσο από τις ως άνω ανακοινώσεις όσο και με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο αντίστοιχο μέσο ή με απάντηση στο σχόλιό του. Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχων, το όνομα του οποίου έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο, και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια κατά τον όρο 6 και εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο δηλώνοντας και τη διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δώρο και θα καλείται να το αποδεχθεί και να το παραλάβει ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, και πάλι με την προαναφερθείσα διαδικασία και ούτω καθεξής.

5.2. Σε κάθε περίπτωση η ανάδειξη οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου. Η «Διοργανώτρια» σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

 

6. Παραλαβή Δώρου

Ο νικητής αφού ταυτοποιηθεί και δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του θα παραλάβει το δώρο του κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας αυτοπροσώπως από τα γραφεία της Δωροθέτιδας ή από όπου αλλού του υποδειχτεί, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ταυτοποίησης του και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητα και ηλικία του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την Διοργανώτρια εταιρεία και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

 

7. Προσωπικά Δεδομένα

Οι «Διοργανωτές» δηλώνουν ότι θα τηρήσουν λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην παρούσα προωθητική ενέργεια, στις έδρες τους ως ανωτέρω και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση των δώρων από την Διοργανώτρια στο νικητή. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

 

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

9. Τροποποίηση Όρων

Οι «Διοργανωτές» επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τo δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω των σελίδων https://www.facebook.com/PaxxiGR/ και https://www.youtube.com/c/paxxi

 

10. Αποποίηση - Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τους «Διοργανωτές» έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10.2. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

10.3. Οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

10.4. Οι «Διοργανωτές» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

10.5. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Διοργανωτές» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανωτές» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10.6. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

11. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

11.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

11.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

13. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα www.paxxi.gr

 

Στις Βρυξέλλες για την Ελληνική γαστρονομία και τα ... απρόοπτα!

 

Ένα ταξίδι διαφορετικό για τα δικά μου δεδομένα θα ξεκινούσε. Είχε προηγηθεί ένα τρομερά εξαντλητικό 20ήμερο με συνεχή επαγγελματικά ταξίδια στην Αθήνα, ήμουν εξαντλημένη και αναρωτιόμουν αν θα μπορέσω να το ευχαριστηθώ. Όμως ήμουν ενθουσιασμένη που θα ακολουθούσα από κοντά μια εκδήλωση γαστρονομικού ενδιαφέροντος.

Ήταν πρόκληση να δω από κοντά την προσπάθεια προώθησης Ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, στο κέντρο της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου με το επιτελείο του, του σεφ και ιδιοκτήτη του Ελληνικού εστιατορίου το «Φίλεμα» Μάνου Μακρυγιαννάκη, Ελλήνων σεφ που ταξίδεψαν μαζί μας (Μιχάλης Χάσικος, Γρηγόρης Χέλμης, Αντιγόνη Παπαβασιλείου και η food blogger Βίκυ Κουμάντου)  και των χορηγών που διέθεσαν προϊόντα τους για το σκοπό αυτό.

Σύντομα αντιλήφθηκα ότι μαζί στην πτήση και στο γκρούπ ήταν γνωστοί δημοσιογράφοι και άνθρωποι του τύπου. 

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Zaventem, μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη αν και είχα κοιτάξει τη θερμοκρασία δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν όντως αληθινή. Ζέστη, πολύ, αλλά γρήγορα επιβιβαστήκαμε στο κλιματιζόμενο πούλμαν με προορισμό το ξενοδοχείο. Εκεί σε μια καλή περιοχή της πόλης, αντιληφθήκαμε ότι το ξενοδοχείο δεν διέθετε κλιματισμό.

Με τη συγκάτοικο μου στο δωμάτιο γνωριστήκαμε και μια που ήξερε και τους υπόλοιπους κοινής πάνω κάτω ηλικίας, οργανώθηκε ένα άτυπο γκρουπ για βόλτα μια που είχαμε κάποιες ώρες ελεύθερες μέχρι το δείπνο.

Κάποιοι ήξεραν την πόλη αφού είχαν μείνει στο παρελθόν ως φοιτητές και ανέλαβαν την ξενάγηση. Οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη για περπάτημα, δεν απαιτεί τραμ ούτε μετρό, αν και η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή, η όρεξη μας για να την δούμε μας οδήγησε μακριά, παρά τη δική μου κούραση που ξεχάστηκε γρήγορα.

 

brussels 1
Η κεντρική πλατεία των Βρυξελλών -&nbsp;Grand Place

Η κεντρική πλατεία των Βρυξελλών - Grand Place

 

Οι μπύρες προφανώς είχαν την τιμητική τους, εγώ προτίμησα ένα μαρτίνι και δεν απογοητεύτηκα Συνεχίσαμε με πολλές ακόμα βόλτες δοκίμασα και βάφλα Βέλγικη με παγωτό, τραγανή, καραμελέ στο χέρι με τον ήλιο να καίει.

 

brussels 4
brussels 3

 

Προχωρήσαμε ψάχνοντας να βρούμε κάπου να γευματίσουμε και καταλήξαμε σε burger που όλοι αρέσκονται για να ξεκουραστούμε κάτω από την σκιά (από δροσιά ούτε λόγος).


Η ώρα είχε περάσει και γρήγορα όλοι ετοιμαστήκαμε για το βραδινό δείπνο στο ελληνικό εστιατόριο που θα παρέθεταν οι Έλληνες σεφ με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούσαν στην αυριανή εκδήλωση.


Το δείπνο


Εκεί μας περίμενε όλο το προσωπικό του εστιατορίου και μας υποδέχτηκε εγκάρδια. Σύντομα γέμισε και κάτσαμε όλοι στις θέσεις μας για να ξεκινήσουμε το δείπνο με τα τέσσερα ελληνικά χαρακτηριστικά προϊόντα που η αυριανή εκδήλωση θα αναδείκνυε.

 

Ο Μάνος Μακρυγιαννάκης σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου "Philema" στις Βρυξέλλες

Ο Μάνος Μακρυγιαννάκης σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου "Philema" στις Βρυξέλλες

Εσωτερικά το εστιατόριο "Philema"

Εσωτερικά το εστιατόριο "Philema"

 

Ξεκινήσαμε με το καλύτερο κατά γενική ομολογία έδεσμα, βελουτέ λευκού ταραμά με μαστίχα Χίου που δεν τελείωνε γιατί και η ποσότητα ήταν πλούσια και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να δοκιμάζουμε.

 

&nbsp;Βελουτέ λευκού ταραμά με μαστίχα Χίου&nbsp;

 Βελουτέ λευκού ταραμά με μαστίχα Χίου 

Ηπειρώτικη χορτόπιτα με αγριομάραθο Κρήτης και ραδίκια

Ηπειρώτικη χορτόπιτα με αγριομάραθο Κρήτης και ραδίκια

 

Ακολούθησε η ηπειρώτικη χορτόπιτα με αγριομάραθο Κρήτης και ραδίκια σε ατομικά πουγκάκια, κι όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ κοντά στις γεύσεις μου και στις προτιμήσεις μου.


Έπειτα ήρθε το δροσερό carpaccio αρνιού με παγωτό λαδολέμονο, ξεχωριστή και πρωτότυπη γεύση για να μας ξεκουράσει γευστικά.

 

Carpaccio αρνιού με παγωτό λαδολέμονο

Carpaccio αρνιού με παγωτό λαδολέμονο

Βουτυρόψαρο με μπάμια, αγκινάρα και καπνιστό ελαιόλαδο

Βουτυρόψαρο με μπάμια, αγκινάρα και καπνιστό ελαιόλαδο


Συνέχισε το βουτυρόψαρο με μπάμια, αγκινάρα και καπνιστό ελαιόλαδο. Το ψάρι ήταν τέλειο, μαλακό και το καπνιστό ελαιόλαδο το συνόδευε σωστά.


Το τραχανότο παστουρμά με γαλοτύρι περίμενα από την αρχή για να το δοκιμάσω, ένας συνδυασμός που δεν είχα ξαναδεί. Ο παστουρμάς τόνιζε τον τραχανά με την πικάντικη νότα του και το γαλοτύρι έλιωνε μέσα του.

 

Μαύρος χοίρος με ημιλιαστή ντομάτα, βερίκοκο και σελινόριζα&nbsp;

Μαύρος χοίρος με ημιλιαστή ντομάτα, βερίκοκο και σελινόριζα 

Λεμονόπιτας με γλυκό νεράντζι και παγωτό

Λεμονόπιτας με γλυκό νεράντζι και παγωτό


Προς το τέλος, κι αφού πλέον δεν είχα μεγάλη αντοχή ήρθε ο μαύρος χοίρος με ημιλιαστή ντομάτα, βερίκοκο και σελινόριζα που δεν κατόρθωσα να τελειώσω.


Τελειώσαμε με πλούσιο γλυκό λεμονόπιτας με γλυκό νεράντζι και παγωτό, όπου αν και γλυκατζού ίσα που δοκίμασα.

Ακόμα το φως κρατούσε στον Βελγικό ουρανό αν και η ώρα είχε περάσει - ειναι οι μεγαλύτερες μέρες του χρόνου! Ο Στέλιος Κούλογλου πέρασε εν τω μεταξύ από το τραπέζι μας, να μας χαιρετήσει όλους και να μας υποδεχτεί με σύντομη κουβέντα. Έκατσε άνετα χωρίς σακάκι, με ένα απλό Τ-shirt, για να κουβεντιάσουμε λίγο για την προσπάθεια αυτή, και τον τρόπο που μας βλέπουν και μας αντιμετωπίζουν ως Έλληνες στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Την προσπάθεια που κάνει κι εκείνος για να αναδείξει τον μεσογειακό τρόπο διατροφής μαζί με άλλες γειτονικές χώρες. 

 

Έξω από το εστιατόριο "Philema" ο&nbsp;Στέλιος Κούλογλου με τους σεφ&nbsp;Μάνο Μακρυγιαννάκη, Γρηγόρη&nbsp;Χέλμη, Μιχάλη&nbsp;Χάσικο, Αντιγώνη Παπαβασιλείου

Έξω από το εστιατόριο "Philema" ο Στέλιος Κούλογλου με τους σεφ Μάνο Μακρυγιαννάκη, Γρηγόρη Χέλμη, Μιχάλη Χάσικο, Αντιγώνη Παπαβασιλείου

 

Μόλις πέρυσι είχε διοργανώσει μια αντίστοιχη εκδήλωση με προϊόντα καφενείου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και σε λίγες μέρες πάλι θα έπαιρνε μέρος μαζί με άλλες χώρες του Νότου στις Dijssebloem nights: Πολεμώντας τα στερεότυπα.


Μερα δευτερη


Την επόμενη το πρωί αναχωρήσαμε όλοι μαζί για το κοινοβούλιο. Η απόσταση μικρή, ο κόσμος πολύς εκεί και τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια. Οι φωτογραφίες επιτρέπονταν σε συγκεκριμένες μόνο αίθουσες κι αφού μας έγινε ξενάγηση στους χώρους και τις δομές του κοινοβουλίου, παρατέθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

 

Εξωτερικά το Ευρωπαϊκο κοινοβούλιο

Εξωτερικά το Ευρωπαϊκο κοινοβούλιο

Εσωτερικά το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Εσωτερικά το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

 

Προλόγισε ο Δημήτρης Παπαδημούλης και συνέχισε ο Στέλιος Κούλογλου ενημερώνοντας μας για τον σκοπό της εκδήλωσης, που ήταν να μπορέσει να γίνει η Ελλάδα ένας γαστρονομικούς προορισμός. Συνέχισε ο η διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ Benelux Ελένη Σκαρβέλη για την Ελληνική φιλοξενία που πρέπει να διαφημίσουμε ως λαός και έπειτα ο Γιώργος Πίττας από το Greek Gastronomy Guide λέγοντας πως στην χώρα μας η γαστρονομία είναι τρόπος ζωής, το μοίρασμα, το κέρασμα και τα πανηγύρια μας το δείχνουν αυτό. Το λόγο πήρε ο σεφ του Ελληνικού εστιατορίου το «Φίλεμα» Μάνος Μακρυγιαννάκης αναφέροντας ότι η μαγειρική είναι αγάπη και δημιουργία και πως θέλει να μάθει παντού την Ελληνική κουζίνα και για το όνειρο του, την επόμενη χρονιά να μπορέσει να διοργανωθεί μια ακόμα μεγαλύτερη εκδήλωση με ελληνικά προϊόντα σε μεγάλο πάρκο της πόλης.

 

Συνέντευξη τύπου: Ελένη Σκαρβέλη, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτρης Παπαδημούλης, Γιώργος Πίττας, Μάνος&nbsp;Μακρυγιαννάκης

Συνέντευξη τύπου: Ελένη Σκαρβέλη, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτρης Παπαδημούλης, Γιώργος Πίττας, Μάνος Μακρυγιαννάκης

 

Στη συνέχεια είχαμε τον χρόνο ελεύθερο και ψάξαμε για να βρούμε κάπου, όσο πιο δροσερά γινόταν να γευματίσουμε. Λοιπόν στις Βρυξέλλες ο κόσμος δεν τρώει, μόνο πίνει μπύρα και κρασί όλες τις ώρες της μέρας. Το φαγητό σερβίρεται στα περισσότερα μέρη 6 – 10 μμ, έτσι οι επιλογές μας ήταν περιορισμένες κι έπειτα από αρκετό ψάξιμο σε όλα τα συνιστώμενα μέρη από γνωστούς, καταλήξαμε στην ίδια αλυσίδα με την προηγούμενη μέρα, το ίδιο γνωστό μενού: burger και πατάτες τηγανιτές (γνωστές για το πόσο τραγανές τις κάνουν).


Επιστρέψαμε στο κοινοβούλιο που προς έκπληξη μας, είδαμε ότι ο κόσμος που μαζεύτηκε για την εκδήλωση «Η Ελλάδα στο πιάτο» ήταν πολύς γύρω στα 400-500 άτομα. Υπήρχαν Ελληνικά κρασιά και μπύρες, και όλα τα εδέσματα να εξαφανίζονται γρήγορα κάθε φορά που γινόταν ανεφοδιασμός.

 

Τα προϊόντα, είσοδος εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Τα προϊόντα, είσοδος εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Από την εκδήλωση "Η Ελλάδα στο πιάτο"

Από την εκδήλωση "Η Ελλάδα στο πιάτο"

 

Μεταξύ αυτών πρόλαβα να δοκιμάσω κεφτεδάκια από φάβα με ταραμά και αμπελόφυλλο και τυρόπιτα με τσουκνίδα. Από μπροστά μου πέρασαν τραχανότο με φέτα, χαβιάρι μαύρου σκόρδου, μους ταραμοσαλάτας με μαστίχα Χίου, φάβα με σκουμπρί ημίπαστο και ξινόχοντρος ταραμάς με μελιτζάνες.

 

κέρασμα
ντολμαδάκια

 

Οι σεφ σε εγρήγορση προσπαθούσαν για το καλύτερο. Μια σύντομη ομιλία του Ευρωβουλευτή κ. Κούλογλου καλωσόρισε όλους στην εκδήλωση παρουσιάζοντας τα προϊόντα στο οποία βασίστηκε το μενού όπου ήταν η φάβα, ο τραχανάς, ο ταραμάς, οι πίτες και φυσικά το ελαιόλαδο.

 

Η εκδήλωση " Η Ελλάδα στο πιάτο"

Η εκδήλωση " Η Ελλάδα στο πιάτο"

Τυρόπιτα με τσουκνίδα

Τυρόπιτα με τσουκνίδα

 

Οδηγηθήκαμε στην κουζίνα του ευρωκοινοβουλίου για να κατορθώσουμε να πάρουμε κάποιες φωτογραφίες των κερασμάτων γιατί στην αίθουσα δεν υπήρχε η δυνατότητα. Εκεί μας περίμενε ζυμωτό ψωμί φάβας, σαρδέλες και ότι περίσσευε για να κεραστούμε. Μόνο κέφι υπήρχε στην κουζίνα και εξεπλάγην γιατί οι εκδηλώσεις, και είναι φυσικό, έχουν πολύ άγχος συνήθως.


Τα απρόσμενα


Αποχωρίσαμε για ένα ποτό στην πόλη που την επόμενη θα αποχαιρετούσαμε. Κατευθυνθήκαμε σε κεντρική πλατεία της πόλης Place Jourdan, σε ένα Ελληνικό μπαρ. Εκεί άρχισαν να έρχονται άσχημα νέα ότι κάτι συμβαίνει πιο κάτω στην πόλη,  χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες. Λόγω του δημοσιογραφικού κύκλου που ήμουν, μαθαίναμε τις εξελίξεις πριν βγουν στα μέσα ενημέρωσης. Όλοι στράφηκαν στα κινητά όπου ευτυχώς τα νέα ήταν καθησυχαστικά, πρόλαβαν και κατέστειλαν έναν που ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Αμέσως εκκενώθηκε η κεντρική πλατεία της πόλης Grand Place, αστυνομία, στρατός και ελικόπτερα έζωσαν τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιπη παρέα ψύχραιμη (εγώ όχι τόσο) είπαν να κάτσουμε εκεί που ήμασταν μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Συνεχίσαμε με φαγητό σε ένα ιταλικό εστιατόριο, το μόνο που σέρβιρε φαγητό στις 10.30μμ το βράδυ. Οι υπόλοιποι συνέχισαν για μπύρες, εγώ δεν άντεξα και επέστρεψα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

 

Κεντρική πλατεία της πόλης - Place Jourdan

Κεντρική πλατεία της πόλης - Place Jourdan

Η παρέα από αριστερά - Αριστοτέλης Αλβανός, Γιάγκος Αντίοχος, Τάσος Αντωνίου, Χρυσούλα Κυριακοπούλου, Χάρης Τζαννής.

Η παρέα από αριστερά - Αριστοτέλης Αλβανός, Γιάγκος Αντίοχος, Τάσος Αντωνίου, Χρυσούλα Κυριακοπούλου, Χάρης Τζαννής.

 

Τελευταία μέρα - η επιστροφή

 

Η επόμενη μας βρήκε όλους έτοιμους με τις βαλίτσες στη ρεσεψιόν. Αφήσαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Αυτό ήταν!

 

ΑεροδρόμιοZaventem &nbsp;

ΑεροδρόμιοZaventem  

Από το αεροπλάνο

Από το αεροπλάνο

 

Μετά από μερικές ώρες και δύο πτήσεις προσγειώθηκα στην Κρήτη, γεμάτη νέες εμπειρίες και με ανυπομονησία να δω την Ναταλία και τον Κώστα που με έχουν χάσει τελευταία. Τελικά είναι απαραίτητο ένα διάλειμμα κάθε λίγο, σε ένα άλλο μέρος, μακριά από το καθημερινό τρέξιμο. Παίρνει το μυαλό αέρα και είναι έτοιμο ξανά για δημιουργία.


Το πιο ενδιαφέρον ήταν που γνώρισα και αντάλλαξα ιδέες με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους από το χώρο των μίντια και του φαγητού, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γα γίνει στην επαρχία που ζω και εργάζομαι!
 


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του Facebook πρέπει να κάνεις "μου αρέσει" στη σελίδα του Paxxi, like και σχόλιο κάτω από το βίντεο. Για το διαγωνισμό του Youtube: εγγραφή στο κανάλι του Paxxi και like και σχόλιο κάτω από το βίντεο. Για το διαγωνισμό του Instagram να ακολουθείς το @eatpaxxi να κάνεις like στο βίντεο και repost αυτού.

2.    Κάθε άτομο μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε μέσο στο διαγωνισμό μόνο μια φορά. Μπορεί να λάβει συνολικά μέχρι 3 φορές μέρος, μια ανά σόσιαλ (Facebook - Toutube - Instagram). 

3.    Ο διαγωνισμός ξεκινάει με τη δημοσίευση του βίντεο στις 18/06/2017 και λήγει στις 25/06/2017 στις 13:00.

4.    Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ανά σόσιαλ, ο οποίος θα παραλάβει το δώρο του, που θα του σταλεί, ένα κιτ από την Uncle Ben's Greece.

5.    Το δώρο της κλήρωσης δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο.

6.    Η κλήρωση θα γίνει online μέσω προγράμματος τυχαίας επιλογής. 

7.    Ο νικητής θα ανακοινωθεί αναλυτικά σε 1 – 5 εργάσιμες μέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού, μέσω των social του Paxxi στο κάθε ένα.

8.    Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα και οφείλει να απαντήσει εντός επτά (7) ημερών διαφορετικά θα ανακοινωθεί ο δεύτερος επιλαχών αντικαταστάτης.

9.    Το Paxxi.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να 1) Τροποποιήσει το προϊόν (δώρο) του διαγωνισμού και 2) Τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως και την ημερομηνία αυτού, αρκεί η όποια αλλαγή να προστεθεί στους όρους σε αυτή τη σελίδα.

10.   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι έγκυρη αν και μόνο αν τo προφίλ που λαμβάνει μέρος είναι πραγματικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακυρώνεται από το διαγωνισμό.

11.   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει και την αυτόματη αποδοχή των παραπάνω  όρων.

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ FOOD BLOG AWARDS 2015 ΤΟΥ ΒΗΜΑGOURMET

 

Το προηγούμενο Σάββατο 16/01/2016 έγινε η απονομή των βραβείων στα πρώτα Food Blog Awards που γίνονται στην Ελλάδα και διοργάνωσε το ΒΗΜΑgourmet. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί η ψήφος σας μας χάρισε την πρώτη μας διάκριση, το βραβείο κοινού στην κατηγορία Best Family Cooking που σημαίνει πολλά για μας αυτή η αναγνώριση και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ FOOD BLOG AWARDS

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη για την άψογη διοργάνωση του διαγωνισμού, όπως και τον χορηγό της κατηγορίας μου τα ΑΒ Βασιλόπουλο .

 

Όλες οι συνυποψήφιες στην κατηγορία Best Family Cooking - Myblissfood( Χρυσα ) - Cookwithme( Γεωργία ) - Realfamilyfood( Εύα ) - Paxxi( Ειρήνη ) - Breadandtea( Μαρία )

Όλες οι συνυποψήφιες στην κατηγορία Best Family Cooking - Myblissfood( Χρυσα ) - Cookwithme( Γεωργία ) - Realfamilyfood( Εύα ) - Paxxi( Ειρήνη ) - Breadandtea( Μαρία )

 

Μια και δεν μου δόθηκε νωρίτερα η ευκαιρία θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το πρώτο βραβείο του Paxxi τόσο στην Ναταλία, που χάνει τις Κυριακάτικες βόλτες της για να γυρίζουμε τις συνταγές μας, όσο και σε μια αγαπημένη φίλη μου τη Μαρίνα, η οποία μπορεί να μην βρίσκεται πλέον κοντά μας αλλά είμαι σίγουρη ότι από ψηλά που μας βλέπει θα είναι ενθουσιασμένη μια και πριν από χρόνια συζητούσαμε να κάνουμε κάτι στο ιντερνετ που έχει σχέση με τη μαγειρική που κι εκείνη αγαπούσε τόσο! 

Το Paxxi ξεκίνησε εδώ και 15 μήνες περίπου με σκοπό να κάνουμε κάτι που αγαπάμε καταπολεμώντας την κρίση. Ξεκινήσαμε από την κουζίνα του σπιτιού μου όπως όλοι γνωρίζεται και δεν περιμέναμε ότι μπορεί να έχουμε θεαματικότητα πόσο μάλλον να κερδίσουμε ένα βραβείο. Ένα βραβείο όπως αυτό του κοινού, δηλαδή όλων εσάς, στους οποίους απευθυνόμαστε και εσείς με τη σειρά σας μας υποστηρίζεται τόσο και μας δείχνεται την αγάπη σας.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ FOOD BLOG AWARDS

 

Στο Paxxi μπορεί να βλέπεται μόνο εμένα όμως δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρις τον Σπύρο και τον Κώστα. Ο Σπύρος ασχολείται με τη διαχείριση, τη μουσική, τα γραφικά, και βοηθάει στη σκηνοθεσία από μακριά. Ο Κώστας βρίσκεται πίσω από την κάμερα και την επιμέλεια των βίντεο. Είμαστε μια μικρή ομάδα παθιασμένοι με αυτό μας το εγχείρημα που προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε γύρισμα να είναι καλύτερο του προηγούμενου. Αγαπάμε το Paxxi και πιστεύομε ότι μπορούμε με τη βοήθεια σας να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό και ξεχωριστό κανάλι για κάθε λάτρη του σπιτικού φαγητού.

Ευχαριστώ και πάλι και μείνετε μαζί μας για μια νέα χρονιά γεμάτη νόστιμο περιεχόμενο!

Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε σχόλια και απορίες, τι κάνουμε καλά, τι θα μπορούσαμε καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά και μη ξεχνάτε κάθε Πέμπτη στο youtube και στο facebook.


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ (BATH BOMBS)

 

Αυτές τις εορταστικές ημέρες που έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω να περιποιηθούμε τον εαυτό μας μπορούμε να φτιάξουμε μπάλες μπάνιου με υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας.

Οι μπάλες μπάνιου ή αλλιώς bath bombs (βόμβες μπάνιου) όταν τις ρίξουμε στην μπανιέρα μας αρχίζουν να αφρίζουν χρωματίζοντας το νερό με το ανάλογο χρώμα που έχουμε επιλέξει. Έπειτα διαλύονται σταδιακά απελευθερώνοντας το άρωμα του αιθέριου ελαίου που περιέχουν, ευωδιάζοντας το μπάνιο μας. Κι όταν βυθιστούμε εμείς στο νερό, το δέρμα μας απολαμβάνει την απαλότητα του μαλακτικού ελαίου που έχουμε επιλέξει.

Ας κακομάθουμε λίγο τον εαυτό μας, κι ας του προσφέρουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπάνιο. Ακόμα είναι ένα εύκολο και οικονομικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στους αγαπημένους μας αυτές τις μέρες.

 


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ (BATH BOMBS)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
10 ΛΕΠΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
24 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ):
10 ΛΕΠΤΑ

 

 

ΥΛΙΚΑ

 • 2 κούπες μαγειρική σόδα
 • 1 κούπα ξινό (κιτρικό οξύ)
 • ¼ κ. γ. χοντρό αλάτι
 • 1 κ. γ. αμυγδαλέλαιο ή καρυδέλαιο ή ελαιόλαδο (περιποιητικό έλαιο της επιλογής μας)
 • λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου επιλογής μας ( λεβάντα – σανταλόξυλο κλπ)
 • λίγες σταγόνες νερό( με απλικατέρ)
 • Υγρά χρώματα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικό)
 • Ζαχαρωτά, γκλίτερ, μπαχαρικά, ροδοπέταλα για διακόσμηση( προαιρετικό)
 • Καλούπια σιλικόνης, κουπ – πατ μπισκότων

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 1. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την σόδα, το ξινό, το αλάτι και ανακατεύουμε με το σύρμα.
 2. Προσθέτουμε τις σταγόνες του περιποιητικού και του αιθέριου ελαίου, αναμιγνύουμε να διαλυθούν οι «κόμποι» που θα σχηματιστούν τελείως.
 3. Συνεχίζω με το νερό ρίχνοντας με το απλικατέρ μια φορά σε λεπτά σταγονίδια κ ανακατεύω γρήγορα να απορροφηθεί πριν προλάβει να γίνει« χημική ένωση».
 4. Αν θέλω χρώμα ρίχνω σταδιακά σταγόνα – σταγόνα διάσπαρτα και ανακινώντας γρήγορα μέχρι να πάρει το επιθυμητό χρώμα το μίγμα.
 5. Ρίχνω το μίγμα στις φόρμες πιέζοντας το δυνατά με τα δάχτυλα μου, να φύγει όλος ο αέρας.
 6. Αφήνω να στεγνώσει για 24 ώρες.
 7. Ξεφορμάρω πιέζοντας απαλά.
 

Τα πρώτα Ελληνικά food blog awards είναι γεγονός από το ΒΗΜΑgourmet

 

Όταν πριν από περίπου ένα χρόνο ξεκίνησα το paxxi.gr δεν φανταζόμουν ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός που θα αφορούσε τους food bloggers. Άτομα ή μικρές ομάδες που μέσω του διαδικτύου προσπαθούν να μεταδώσουν την αγάπη τους για το φαγητό, θα γινόταν ένα event ή διαγωνισμός που ουσιαστικά θα επιβράβευε την προσπάθεια τους. Κι όμως σε αυτό τον τόπο που περνάει τις δυσκολότερες στιγμές στην σύγχρονη ιστορία του, άνθρωποι δραστήριοι από το ΒΗΜΑgourmet, που δεν εφησυχάζοντε θέλησαν να ξεκινήσουν έναν «διαγωνισμό» για την ανάδειξη των καλύτερων food blogs.

 

Η χαρά μου ήταν μεγάλη και μόνο που έμαθα ότι το paxxi επιλέχθηκε μέσα στα πέντε καλύτερα Ελληνικά food blogs στην κατηγορία «Καλύτερο food blog για την οικογένεια και το παιδί». Μετά από μήνες αναμονής λόγο των συνεχών ανατροπών στην πολιτική ζωή της χώρας μας, ήρθε η στιγμή που όλοι οι διαγωνιζόμενοι περίμεναν, η έναρξη του διαγωνισμού.

 

 

Η ημερομηνία οριστικοποιήθηκε και όσοι ήμασταν εκτός Αθηνών σπεύσαμε να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε. Ήταν η πρώτη φορά που θα βρισκόμουν μαζί με πολλούς ομοϊδεάτες bloggers, άλλους που διάβαζα, άλλους που είχα διαδικτυακή επαφή και όλους ήθελα να τους γνωρίσω από κοντά.

 

Η είσοδος του Osterman

Η είσοδος του Osterman

Η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέρα της συνάντησης, ξεκίνησε αξημέρωτα με πτήση προς την πρωτεύουσα. Το μεσημεράκι κατηφόρισα την Ερμού προς την Πλατεία Αγίας Ειρήνης όπου είχε οριστεί η συνάντηση. Το κλίμα τόσο από τους ανθρώπους που το οργάνωσαν όσο και από τους διαγωνιζόμενους ήταν πολύ φιλικό και χωρίς τυπικότητες.

 

Τα κοκτέιλς της υποδοχής.

Τα κοκτέιλς της υποδοχής.

Τα μεζεδάκια της υποδοχής.

Τα μεζεδάκια της υποδοχής.

Τα κοκτέιλ της υποδοχής του Osterman μας χαλάρωσαν και οι γνωριμίες μεταξύ μας ήταν ενθουσιώδης. Την ώρα του γεύματος ενωθήκαμε σε διαγωνιζόμενες ομάδες που μόνο διαγωνισμό δεν θύμιζε το σκηνικό. Μιλήσαμε για τα πραγματικά και τα διαδικτυακά (blogs) παιδιά μας, για συνταγές, για φωτογραφίσεις, για φαγητά, για out of scene ευτράπελα.

 

Η υποδοχή στο bar του Osterman.

Η υποδοχή στο bar του Osterman.

Χορτάσαμε, ήπιαμε (ίσως παραπάνω), γελάσαμε πολύ. Χαιρετιστήκαμε και δώσαμε ραντεβού στην απονομή των βραβείων. Μέχρι τότε θα τα λέμε διαδικτυακά τώρα που οι σχέσεις έγιναν προσωπικές. Η βραδινή πτήση της επιστροφής ήταν ήρεμη αλλά γεμάτη ενθουσιασμό για την συνέχεια. Ιδέες, συνταγές, concept γυρνάνε σαν όνειρο στο νυσταγμένο μυαλό.

Καληνύχτα!

 

Η διευθύντρια του BHMAGOURMET Ιωάννα Σουφλέρη.

Η διευθύντρια του BHMAGOURMET Ιωάννα Σουφλέρη.

Για όλους εκείνους που θέλουν να υποστηρίξουν αυτό τον διαγωνισμό «ΒΗΜΑGOURMET Food Blog Awards 2015» μπορούν να ψηφίσουν το αγαπημένο τους blog.

 

 

H επιχειρηματικότητα δεν εξαρτάται από τα χρήματα αλλά απ’ την δημιουργικότητα - Ο Παύλος Ευμορφίδης στο Ηράκλειο

H επιχειρηματικότητα δεν εξαρτάται από τα χρήματα αλλά απ’ την δημιουργικότητα - Ο Παύλος Ευμορφίδης στο Ηράκλειο

Ο καινοτόμος Παύλος Ευμορφίδης το 1989 ‘Ξαναφαντάστηκε’ το στρώμα και δημιούργησε ένα νέο Προιόν από φύκια και φυσικά υλικά για καλύτερο ύπνο. Ενάντια στα στερεότυπα της ελληνικής κακοτεχνίας κατάφερε να τα πουλήσει στη Βόρεια Ευρώπη και να δημιουργήσει ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά brands στον κόσμο.

ΔΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

 

Οι προετοιμασίες για αυτές τις μέρες είναι πολλές και μπορεί να ξεχάσουμε κάποια δώρα ή να πάρουμε για τα καλέσματα κάτι να κρατάμε. Τα δώρα της τελευταίας στιγμής δίνουν λύση στο πρόβλημα αυτό. Μπορούμε να τα φτιάξουμε με υλικά που έχουμε στο σπίτι.

 

1.    Μια ξύλινη κουτάλα παρέα με μια πετσέτα κουζίνας.
Παίρνω μια απλή ξύλινη κουτάλα και με την χαρτοταινία ορίζω το πεδίο στο οποίο θέλω να δημιουργήσω το σχέδιο μου. Μπορεί να είναι ριγέ, καρό ή απλά μια περιοχή της και επιλέγω το χρώμα με το οποίο θα την χρωματίσω. Βάφω, αφήνω να στεγνώσει, περνάω με κόλλα ξύλου από πάνω και η κουτάλα είναι έτοιμη.
Παρέα μπορώ να βάψω μια απλή πετσέτα κουζίνας σε ευφάνταστα σχέδια. Εδώ σε μια απλή λευκή πετσέτα δημιουργώ κλαδιά δέντρου με τη βοήθεια της χαρτοταινίας, τα περνάω από πάνω με βαφή υφάσματος, στη συνέχεια τυπώνω πουλιά σε δύο μεγέθη σε ένα χαρτόνι, κόβω το περίγραμμα τους, τα τοποθετώ σε όποια σημεία θέλω και τα περνάω από πάνω πάλι με χρώμα. Την αφήνω να στεγνώσει 20 λεπτά έπειτα τοποθετώ ένα λευκό πανί από πάνω και την σιδερώνω. Έτοιμο το δωράκι!

 

 
Βάζω χαρτοταινία ανάμεσα στα σημεία που θέλω να βάψω.

Βάζω χαρτοταινία ανάμεσα στα σημεία που θέλω να βάψω.

Βάφω και αφαιρώ την χαρτοταινία μόλις στεγνώσει.

Βάφω και αφαιρώ την χαρτοταινία μόλις στεγνώσει.

Με χαρτοταινία φτιάχνώ κλαδιά

Με χαρτοταινία φτιάχνώ κλαδιά

Βάζω το χαρτόνι με το μοτίβο που θέλω και το στερεώνω με χαρτοταινία

Βάζω το χαρτόνι με το μοτίβο που θέλω και το στερεώνω με χαρτοταινία

Περνάω το χρώμα στα κλαδιά

Περνάω το χρώμα στα κλαδιά

Βάφω και επαναλαμβάνω στα υπόλοιπα σημεία

Βάφω και επαναλαμβάνω στα υπόλοιπα σημεία

Τα αφήνω να στεγνώσουν

Τα αφήνω να στεγνώσουν

Αφήνω να στεγνώσει η βαφή και σιδερώνω

Αφήνω να στεγνώσει η βαφή και σιδερώνω

 
 

2.    Καλάθι μπαχαρικών, γλυκών και αρωματικών ελαιόλαδων.
Σε αμπούλες διαφόρων μεγεθών βάζω μέσα διάφορα μπαχαρικά. Εδώ χρησιμοποίησα γαρύφαλλα, πιπερόκαμα, μοσχοκάρυδο και στίκς κανέλας. Δένω μια κόκκινη γιορτινή χάρτινη κορδέλα με ένα κόμπο στο πάνω μέρος της κάθε μιας. Σε ένα βαζάκι βάζω γλυκά που έχω στο σπίτι, εδώ χρησιμοποίησα κουραμπιέδες και δένω με ένα σχοινί ένα φιόγκο στο πάνω μέρος. Τέλος σε δύο μπουκαλάκια βάζω ελαιόλαδο και με διαφορετικά, αρωματικά και μπαχαρικά δημιουργό δύο μίγματα, για αρωματικά λάδια. Στο ένα βάζω μαύρο πιπέρι, 1 κλαδί δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι και αλάτι χοντρό. Στο άλλο κόκκους πιπεριού, σκόρδο, κάππαρη, μια καυτερή κόκκινη πιπεριά και δύο φλούδες πορτοκαλιού. Τα βάζω σε ένα καλαθάκι και τα προσφέρω.

 
 
 
 
 

3.    Σε ένα σταθερό ύφασμα, εγώ χρησιμοποίησα πολυεστερική λινάτσα κόβω ατομικά σουπλά σε μέγεθος 53 x 36 εκ. Στο ύφασμα αυτό έβγαλα 4 – 5 κλωστές από τις άκρες πάνω, κάτω δεξιά και αριστερά για να μην χρειαστούν στερέωμα οι κλωστές, δημιουργώντας σαν κρόσσι στο τελείωμα. Σε ένα χαρτόνι τυπώνω την φράση που θέλω να γράψω πάνω π.χ. «Καλές γιορτές», εγώ έγραψα «Happy» στο ένα σουπλά και συνέχισα στο άλλο με το «Christmas». Κόβω εσωτερικά τα γράμματα και στερεώνω το χαρτόνι με χαρτοταινία στο σημείο που θέλω να το γράψω. Μετράω με το χάρακα και στο άλλο σουπλά να το στερεώσω στο ίδιο σημείο. Με μια μπογιά υφάσματος περνάω από πάνω τα γράμματα και τα αφήνω 20 λεπτά να στεγνώσουν. Τέλος τα σιδερώνω από πάνω με ένα πανί και είναι έτοιμα. Τα δένω με ένα σχοινί και τα προσφέρω!

 
Γράφω ότι θέλω σε ένα χαρτόνι, το κόβω και το στερεώνω στο σημείο που θέλω.

Γράφω ότι θέλω σε ένα χαρτόνι, το κόβω και το στερεώνω στο σημείο που θέλω.

Περνάω τη βαφή πάνω από τα γράμματα.

Περνάω τη βαφή πάνω από τα γράμματα.

Επέλεξα το κάθε σουπλά να είναι διαφορετικό με συνέχεια της φράσης.

Επέλεξα το κάθε σουπλά να είναι διαφορετικό με συνέχεια της φράσης.

Τα αφήνω να στεγνώσουν, τα σιδερώνω και είναι έτοιμα.

Τα αφήνω να στεγνώσουν, τα σιδερώνω και είναι έτοιμα.

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

 

Το γιορτινό τραπέζι μια και γίνεται μια φορά το χρόνο οφείλει να έχει ειδική διακόσμηση. Προτείνω δύο λύσεις με απλά υλικά που μπορεί κάνει ο καθένας.

1.    Σε σουπλά από πολυεστερική λινάτσα έχω γράψει κάτι σχετικό με τη γιορτινή μέρα όπως «Καλά Χριστούγεννα» ή «Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος». Αναλυτικά πως μπορεί να φτιαχτεί εδώ. Στη μέση του τραπεζιού τοποθετώ μια κανάτα με κομμένα κλαδιά στο φυσικό τους χρώμα που έχω αφαιρέσει τα φύλλα (μπορώ να κρεμάσω κ μικρά στολίδια σε αυτά αν θέλω). Στις άκρες στου τραπέζιου στη μέση βάζω πιατάκια με ξηρούς καρπούς όπως κάστανα ή καρύδια. Τέλος για το στόλισμα του κάθε πιάτου δένω την πετσέτα με κόκκινη γιορτινή χάρτινη κορδέλα και πάνω στην αφήνω ένα μικρό κουκουνάρι που πάνω του σε ένα μικρό κομμάτι ξύλο μπορώ να γράψω το όνομα αυτού που θα κάθεται στην θέση.

 

2.    Ένα ράνερ τρέχει κατά μήκος στη μέση του τραπεζιού σε πράσινο χρώμα μπορώ να χρησιμοποιήσω χρωματιστή γάζα ή λινάτσα. Στη μέση το στολίζω με ένα στεφάνι (αναλυτικά πως μπορεί να φτιαχτεί εδώ) με κουκουνάρια και κόκκινα κουδουνάκια που μέσα του βάζω ένα κερί. Στα άκρα του τραπεζιού στη μέση σε μπουκαλάκια μικρά βάζω κεριά, ενώ το κάθε πιάτο το στολίζω με την πετσέτα του στη μέση της οποία τοποθετώ ένα καρύδι δεμένο σε μορφή δώρου με ένα κουδουνάκι να κρέμεται από αυτό. 

 

Όποιο κι αν επιλέξετε μεγαλύτερη σημασία έχει η παρέα. Καλή όρεξη!

 

 

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΔΩΡΩΝ

 

Δυο τρείς απλοί τρόποι που θα κάνουν τα δώρα μας πιο ελκυστικά. Βάζουμε σε κουτάκια λίγους κουραμπιέδες ( μπορείτε να δείτε πως φτιάχνονται εδώ), μελομακάρονα (αναλυτικά με βίντεο εδώ ) ή σοκολατάκια ( βήμα - βήμα η παρασκευή τους σε βίντεο εδώ) και τα προσφέρουμε αυτές τις εορταστικές μέρες. 

 

Χρησιμοποιούμε κορδέλες που έχουμε, κουδουνάκια, τσόχα (φτιάχνουμε σχέδια με κουπ πατ μπισκότων) και κουτάκια που βάφουμε με σπρέι σε ότι χρώμα θέλουμε ή απλά βαζάκια.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ: ΤΥΠΩΣΤΕ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

 
 

Η γιορτινή ατμόσφαιρα της παραμονής αλλά και ανήμερα της πρωτοχρονιάς μπορεί ν’ αποκτήσει περισσότερο κέφι και γέλιο όταν για της φωτογραφίες της βραδιάς προσφέρεται κάποια από τα χάρτινα αξεσουάρ που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. Τα τυπώνεται σε χαρτόνια, ματ, φωσφοριζέ ή με γκλίτερ αναλόγως των μοτίβων σας. Εύκολα και γρήγορα.

 
 • Για το ρεβεγιόν της παραμονής της πρωτοχρονιάς τυπώστε, φτιάξτε γυαλιά και καπέλα για τη νέα χρονιά.
 • Οι πιο παιχνιδιάρηδες μπορούν να φτιάξουν καπέλο  ή μύτη ταράνδου, καπέλο καλικάντζαρου, ευφάνταστα μουστάκια και ρετρό γυαλιά.
 • Οι πιο κλασσικοί τύποι μπορούν να «φορέσουν» χάρτινα παπιγιόν, ψηλά καπέλα εποχής και ποτήρια σαμπάνιας και κοκτέιλ.

Αστραφτερά ή μη τολμήστε να τα προσφέρεται στο ρεβεγιόν σας και σίγουρα οι φωτογραφίες της βραδιάς θα μείνουν αξέχαστες!

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

 
 

Κάθε χρόνο στις γιορτές μου αρέσει να φτιάχνω χειροποίητα στολίδια και διακοσμητικά για το σπίτι. Δεν είναι μόνο για λόγους οικονομίας είναι ότι δημιουργώ μοναδικά πράγματα ακριβώς επειδή είναι χειροποίητα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ατέλειες αυτές όμως ακριβώς είναι που το κάνουν ιδιαίτερο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το χειροποίητο έχει έρθει στο προσκήνιο αναγνωρίζοντας περισσότερο την αξία του.
Φέτος ξεκινάω με αυτό το  χριστουγεννιάτικο στεφάνι με κουκουνάρια και κουδουνάκια. Ναι, τα κουκουνάρια κάθε χρόνο τα χρησιμοποιώ είναι φυσικό υλικό, μπορώ να τα μαζέψω από παντού ακόμα και μέσα απ’ την πόλη. Τα κουδουνάκια όμως φέτος μου έχουν γίνει πάθος, έτσι τα πρόσθεσα κι αυτά δίνοντας μια έξτρα χριστουγεννιάτικη νότα. Η λάμψη που προσθέτουν αλλά κυρίως ο ήχος του κουδουνίσματος τους με βάζει στο γιορτινό κλίμα κάθε φορά που η πόρτα ανοίγει κι αυτά αρχίζουν να χτυπάνε.
Στο στεφάνι αυτό μπορώ να μην προσθέσω τον φιόγκο και να κλείσω μόνο με τα κουκουνάρια και τα κουδουνάκια.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
 

ΥΛΙΚΑ (για στεφάνι 20 εκ)

 • Σύρμα χοντρό ή μια συρμάτινη κρεμάστρα
 • 24 κουκουνάρια
 • 24 κουδουνάκια
 • Κορδέλα πλάτους 6 εκ.
 • Σχοινί
 • Πετονιά
 • Σιλικόνη
 • ΕΡΓΑΛΙΑ
 • Πιστόλι σιλικόνης
 • Ψαλίδι
 • Πένσα

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 1. Με τη βοήθεια της πένσας δημιουργώ στρογγυλό σχήμα διαμέτρου 20 εκ. στο σύρμα ή την κρεμάστρα και σταθεροποιώ γυρίζοντας γύρω – γύρω τα δύο σύρματα στο τέλος.
 2. Κόβω απ’ την πετονιά 24 κομμάτια περίπου 20 εκ. μήκους. Κάθε ένα απ ΄ αυτά το σταθεροποιώ στο πίσω μέρος του κουκουναριού με την βοήθεια της σιλικόνης και τα αφήνω να στεγνώσουν.
 3. Κόβω απ’ την πετονιά άλλα 24 κομμάτια περίπου 25 εκ. μήκους. Σε κάθε κομμάτι περνάω και δένω ένα – ένα τρία κουδουνάκια, το ένα δίπλα στο άλλο.
 4. Τώρα παίρνω το συρμάτινο στεφάνι και ξεκινάω να δένω γύρω του πρώτα την πετονιά με τα τρία κουδουνάκια. Συνεχίζω περνώντας την πετονιά με το κουκουνάρι δίπλα τους και έπειτα τα άλλα δύο κουκουνάρια. Τώρα έχω δημιουργήσει μια σειρά με 3 κουδουνάκια και μια σειρά με 3 κουκουνάρια. Συνεχίζω την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν εναλλάξ κουδουνάκια – κουκουνάρια.
 5. Όταν τελειώσω κόβω την κορδέλα μου και δημιουργώ ένα φιόγκο, περνάω ένα κομμάτι πετονιάς στο πίσω μέρος της και τον δένω στο στεφάνι.
 6. Τέλος κόβω λίγο σχοινί το περνάω πίσω απ ΄ τον φιόγκο  και το δένω στο σύρμα.   

 


ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΩ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ

 

Η μπανάνα έχει ένα αρνητικό ως φρούτο : ωριμάζει γρήγορα, μαυρίζει και έπειτα δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σαν φρούτο, μόνο πολτοποιημένη μέσα σε γλυκό ή ρόφημα. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα όταν η κόρη μου άρχισε να τρώει φρούτα. Μέσα στα φρούτα που περιείχε η φρουτόκρεμα της ήταν και η μπανάνα. 

Μου ήταν δύσκολο να αγοράζω κάθε 2 – 3 μέρες φρούτα για να μην χαλάνε και τότε ένας παραγωγός στην λαϊκή αγορά μου είπε την λύση : Τυλίγουμε τις μπανάνες με χαρτί κουζίνας , τις βάζουμε σε μια χάρτινη σακούλα( του μανάβη  ή σε εφημερίδα )και τέλος μέσα σε μια νάιλον σακούλα και στο ψυγείο. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά! Οι μπανάνες διατηρούνταν από τότε μέχρι και μια εβδομάδα στο ψυγείο, ακόμη και παραπάνω, χωρίς να μαυρίζουν.

 


 

ΜΠΟΛ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

 
 

Κάθε κουζίνα που σέβεται τον εαυτό της διαθέτει αρκετά μπολ ανάμειξης.

Δεν πρέπει να είμαστε τσιγκούνηδες στην διάσταση που θα διαλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά γιατί μόνο προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει ένα μικρότερο μπολ από αυτό που χρειάζεται. Αν υπολογίσουμε ότι για να ανακατέψουμε ισχυρά χρειάζεται να γύρουμε στο πλάι το μπολ μας.

Το μέγεθος του μπολ μας πρέπει να είναι 3 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο των υλικών που υπολογίζουμε ότι θα βάλουμε μέσα σ’ αυτό. Μόνο έτσι θα μπορούμε μετά να ανακατέψουμε χωρίς να μας φύγει το μίγμα μέσα από αυτό.

Γι’ αυτό την επόμενη φορά καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο μπολ από αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε παρά ένα μικρότερο!